Language

 

Menu
นักศึกษาทุน “ม.รังสิตสานฝันการศึกษา นำสันติสุขคืนสู่สามจังหวัดชายแดนใต้”

นักศึกษาทุน “ม.รังสิตสานฝันการศึกษา นำสันติสุขคืนสู่สามจังหวัดชายแดนใต้”

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2557 นักศึกษาทุน “ม.รังสิตสานฝันการศึกษา นำสันติสุขคืนสู่สามจังหวัดชายแดนใต้”ระดับปริญญาตรี 9 คน และปริญญาโท 6 คน จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ด้วยความเมตตาอย่างสูงจากท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เดินทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อลงทะเบียนและยื่นเอกสารใบสมัคร โดยการประสานงานของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก   จากสถานการณ์ความไม่สงบตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่เหตุการณ์กรณีมัสยิดกรือเซะ และกรณีตากใบ ส่งผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่ปกติและผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของคนในท้องถิ่นตลอดมา การขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้และสร้างความสงบสุขอย่างแท้จริง เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญของครอบครัวที่เชื่อมโยงถึงชุมชนและสังคม และจะเป็นอนาคตของสามจังหวัดแดนใต้   มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งมีปณิธานในการร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันและสร้างอนาคตของเยาชนทุกคนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงการขาดโอกาสทางการศึกษา จึงพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางรากฐานที่จะนำไปสู่สันติภาพและความสุขของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   วัตถุประสงค์ 1)      สร้างความหวังและโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสในสามจังหวัดชายแดนใต้ 2)      เพื่อผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาต่อยอดในชุมชนพื้นที่ห่างไกล 3)      สร้างครูต้นแบบ เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 4)      นำสันติสุขคืนสู่ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้   ............................................................ {gallery}2014-08-13scholarships3Southernmost{/gallery}

More...
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกต้อนรับ Professor Sarma คณบดีอายุรเวทจากอินเดีย

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกต้อนรับ Professor Sarma คณบดีอายุรเวทจากอินเดีย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกให้การต้อนรับ Professor Bishnu Prasad Sarma คณบดีคณะการแพทย์อายุรเวท มหาวิทยาลัย  Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences และหัวหน้าภาควิชา Kayachikitsa (Medicine), Government Ayurvedic College&Hospital, Guwahati รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2557   Professor Sarma เดินทางเยือนวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ตามคำเชิญของ ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดทำหลักสูตร Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรMaster of Science in Applied Ayurvedic Medicine ภาคภาษาอังกฤษ  จนสำเร็จเรียบร้อย พร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558…

More...
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตยาสมุนไพรอินทรีย์ในสามจังหวัดชายแดนใต้

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตยาสมุนไพรอินทรีย์ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ประกอบด้วย ม.ล.วิภาวดี จรูญโรจน์ และอาจารย์อิสสตรี อิสสระ เดินทางเยือนโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตามผลการสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพรและโรงงานผลิตวัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย์  ซึ่งในโอกาสนี้ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกได้เยี่ยมเยือนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และโรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี และโรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส โดยร่วมหารือถึงผลการดำเนินงานการสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพรและโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรกับผู้อำนวยการของโรงพยาบาลทั้งสามแห่ง   ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาล ชุมชนและเกษตรกรใน จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ของการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนในสามจังหวัด รวมทั้งการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกสมุนไพร ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกกับหน่วยงานต่างๆ                    นอกจากนี้ คณะของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกได้เดินทางเยือนวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา ตามคำเชิญเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพรไทย และการจัดตั้งโรงงานต้นแบบการผลิตยาสมุนไพรขนาดย่อมเพื่อการเรียนรู้ด้วย   ........................................... {gallery}2014-07-17Production3SouthernmostProvinces{/gallery}

More...
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย ม.ล.วิภาวดี จรูญโรจน์ และอาจารย์อิสสตรี อิสสระเดินทางเยือนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ PANOPTO   วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกได้ดำเนินการสอนทางไกลผ่านระบบ web conference แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ต.ดุซังญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและความรู้แก่เยาวชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสได้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพให้ทัดเทียมกับนักเรียนไทยในภูมิภาคอื่นๆ โดยครูและนักเรียนของโรงเรียนสวนพระยาวิทยาให้ความสนใจ กระตือรือร้น และศึกษาเล่าเรียนผ่านระบบ web conference ในหัวข้อ เภสัชกรรมไทย และหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก   ในการเยือนโรงเรียนครั้งนี้ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ มีนโยบายที่จะเลือกโรงเรียนหนึ่งแห่งในแต่ละจังหวัด (จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบที่รับการถ่ายทอดความรู้และการกวดวิชาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6…

More...
มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ TAI จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ IFTAR อย่างยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ TAI จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ IFTAR อย่างยิ่งใหญ่

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อค่ำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Mr. Engin Yasmun, President of Thailand Achievement Institute (TAI) ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาและการกุศลของตุรกี

More...
การประชุมวิชาการ “Asian Symposium on Sciences of Oriental Medicine” ปิดฉากด้วยความสำเร็จ

การประชุมวิชาการ “Asian Symposium on Sciences of Oriental Medicine” ปิดฉากด้วยความสำเร็จ

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  คณะการแพทย์แผนตะวันออกจัดการประชุมวิชาการ “Asian Symposium on Sciences of Oriental Medicine” ระหว่างวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2557 

More...
Big Cleaning Day 2557

Big Cleaning Day 2557

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการแพทย์แผนตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ “น้องใหม่รังสิต ร่วมใจลงกล้าหญ้าแฝก” และ “กิจกรรม Big Cleaning Day” ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557      

More...
พิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปี 2557 ของคณะการแพทย์แผนตะวันออก

พิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปี 2557 ของคณะการแพทย์แผนตะวันออก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ เข็มสัตตบุษย์ และหัวเข็มขัด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 2 ของคณะการแพทย์แผนตะวันออก รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและกิจกรรมดีเด่น ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)        

More...
มหาวิทยาลัยรังสิตตกลงส่งนักศึกษาแพทย์แผนจีนไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย HLJUCM ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยรังสิตตกลงส่งนักศึกษาแพทย์แผนจีนไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย HLJUCM ประเทศจีน

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมด้วยอาจารย์ Xiaotao WANG หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

More...
มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมมือทางการศึกษาแพทย์แผนจีนกับมหาวิทยาลัย Nanjing University of Chinese Medicine

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมมือทางการศึกษาแพทย์แผนจีนกับมหาวิทยาลัย Nanjing University of Chinese Medicine

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมด้วยอาจารย์ Xiaotao WANG หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ แนะแนวทางสร้างพลังความเข้มแข็งของสตรีทุกระดับ

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ แนะแนวทางสร้างพลังความเข้มแข็งของสตรีทุกระดับ

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ แสดงวิสัยทัศน์ด้านแนวทางการสร้างพลังความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีในการเข้าร่วมประชุม “Women’s Perspectives on UN Post-2015 Development Agenda” ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

More...
A Good Doctor ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ หนึ่งในสตรีผู้ประสบความสำเร็จของโลก

A Good Doctor ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ หนึ่งในสตรีผู้ประสบความสำเร็จของโลก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  บทความเรื่อง A Good Doctor บนเว็บไซต์ออนไลน์ขององค์การสหประชาชาติและบทสัมภาษณ์ของ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสตรีผู้ประสบความสำเร็จของโลก (Women of Achievement) เสนอชื่อโดย UN Women Regional Office for Asia and Pacific        The Good Doctor Date: 20 May 2014 Death threats are common, so are dangerous environments in Asia and Africa, where she works. There are some victories, many…

More...
มหกรรมสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกในงานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12

มหกรรมสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกในงานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับบริษัท RSU Healthcare นำเสนอศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกและให้บริการตรวจรักษาในงานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่12 ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า ประกอบด้วยการนวดกดจุดเส้นประธานสิบตามหลักการแพทย์แผนไทย การฝังเข็มของศาสตร์การแพทย์แผนจีน และการตรวจสุขภาพของศูนย์พลังงานในร่างกาย (Chakras) ของศาสตร์การแพทย์อายุรเวท        นอกจากนี้   ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการชงชาของจีนและเครื่องดื่มสุขภาพอายุรเวท และรับของที่ระลึก มอบสุขภาพที่ดี ความสุข และฟังเสียงดนตรีแซกโซโฟนอันไพเราะบรรเลงโดยศิลปินระดับโลก คุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน ด้วย        ทั้งนี้ งานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า   {gallery}2014-05-26BTS{/gallery}

More...
ความร่วมมือไตรภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยสุคนธบำบัด

ความร่วมมือไตรภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยสุคนธบำบัด

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และ Professor Yolanda Robles จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of the Philippines, Manila) เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเสนอความร่วมมือไตรภาคีในการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยสุคนธบำบัด (aromatherapy)        ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคณะได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา และทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเภสัชกร โดยการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และจะมีการนำเสนอโครงการความร่วมมือให้คณะกรรมการของโรงพยาบาลพิจารณาต่อไป        ทั้งนี้ ภายในอาคารและที่พักของผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลศรีธัญญาได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี สะอาดเรียบร้อย และมีการจัดกิจกรรมบันเทิงสร้างความสุขให้แก่ผู้ป่วยเป็นประจำ   {gallery}2014-05-19Rehabilitation{/gallery}

More...
คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิจัยจาก University of the Philippines Manila

คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิจัยจาก University of the Philippines Manila

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกให้การต้อนรับ Dr. Imelda Peñaคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จาก University of the Philippines, Manila และคณะ อาจารย์และนักวิจัย ซึ่งเดินทางมาเยือนไทยเพื่อหารือร่วมกันและวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโครงการ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชด้วยสุคนธบำบัด        ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ กล่าวถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาของคณะการแพทย์แผนตะวันออก โดยการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อสังคมไทย ซึ่งคณบดีจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และคณะประทับใจและแสดงความชื่นชมความก้าว หน้าของศูนย์การแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Medicine Centre) มหาวิทยาลัยรังสิต        ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ได้นำคณบดีจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และคณะเยี่ยมชมสวนพืชผัก สมุนไพร และดอกไม้อินทรีย์ที่เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา สวนสมุนไพรแห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต และเรือนจำกลางคลองไผ่…

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ จะเข้าร่วมการประชุม “Women’s Perspectives on UN Post-2015 Development Agenda” ที่ตุรกี

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ จะเข้าร่วมการประชุม “Women’s Perspectives on UN Post-2015 Development Agenda” ที่ตุรกี

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

     ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกได้รับเชิญจากมูลนิธินักเขียนและผู้สื่อข่าวของตุรกี เข้าร่วมการประชุม”มุมมองของสตรีต่อนโยบายการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี ค.ศ. 2015” (Women’s Perspectives on UN Post-2015 Development Agenda) จัดขึ้นที่นครอีสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557        การประชุมในครั้งนี้จะมีผู้นำสตรีทั่วโลกเข้าร่วม ประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติของประเทศต่างๆ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้สื่อข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายการประสานงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ซึ่งจะช่วยกันคิดค้นแนวทางความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาของโลกและของสหประชาชาติหลังปี พ.ศ. 2558  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้นำสตรีที่โดดเด่นทั้งในด้านวงการสาธารณสุขและสังคมของไทยและในระดับนานาชาติ จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม สตรี และเด็ก จากระดับรากหญ้าถึงระดับประเทศและนานาชาติ        นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการประชุมจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการสันติภาพ…

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมใจจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดีและอาจารย์อาวุโสของคณะ

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมใจจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดีและอาจารย์อาวุโสของคณะ

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

      สืบสานวัฒธรรมองค์กร คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมใจจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดีและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ  

More...
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาขีดความสามารถ (capacity building) ของบุคลากรคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาขีดความสามารถ (capacity building) ของบุคลากรคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2557 บุคลากรคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Capacity building

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคณะฯ เข้าประชุมกับกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 มีนาคม 2557

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคณะฯ เข้าประชุมกับกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 มีนาคม 2557

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต พร้อมด้วย ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ และอาจารย์หวัง เสี่ยว เทา 

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก บันทึกเทปรายการ คลินิกไทย-จีน ของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV)

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก บันทึกเทปรายการ คลินิกไทย-จีน ของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV)

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก บันทึกเทปรายการ คลินิกไทย-จีน ของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV ) ซึ่งเป็นรายการไขปัญหาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00- 10.00 น rerun เวลา 20-21.00 น หรือรับชมผ่านระบบ Internet Online ได้ทั่วโลก www. tcctv.co.th หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ C-BAND PSI ช่อง 150 ในตอนแรกนี้อาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องแนวคิด การทำงานด้านการช่วยเหลือประเทศในแอฟริกา การพัฒนายาสมุนไพรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป การควบคุณคุณภาพไปจนถึงการนำยาหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพไปใช้ในโรงพยาบาลหรือชุมชนอย่างครบวงจร    และตอนที่ 2 อย่าพลาดชม วิสัยทัศน์และทิศทาง การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของสถานการณ์โลก ทั้งด้านการแพทย์ การรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพและการผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพ เป็นอย่างไร โปรดติดตามชม คณะการแพทย์แผนตะวันออกในรูปแบบใหม่ ความหวังใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน…

More...
ORM  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ORM ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ออกหน่วยบริการสุขภาพ

More...
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการ "พบกันจันทร์ละหน"   ออกอากาศ วันจันทร์ที่  24 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ทางช่อง 9 อสมท.

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการ "พบกันจันทร์ละหน" ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ทางช่อง 9 อสมท.

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการ "พบกันจันทร์ละหน"

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกนำร่องเกษตรอินทรีย์

คณะการแพทย์แผนตะวันออกนำร่องเกษตรอินทรีย์

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  สวนพักผ่อนประดับด้วยผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ของคณะการแพทย์แผนตะวันออกได้เติบโตงดงามใหันักศึกษาได้ชื่นชมผ่อนคลายยามอ่านหนังสือ อาจารย์และบุคคลากรของคณะก็ชื่นใจ ชื่นตาหลังปฏิบัติหน้าที่การสอนและทำงานวิจัยในห้องทดลองเป็นเวลานาน ซึ่งท่านคณบดีได้มอบผัdคุณภาพปลอดสารพิษให้ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับประทานด้วยความห่วงใยสุขภาพของทุกคน     ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน ซึ่งนับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร     ................................................

More...
ไทยรัฐออนไลน์ยกย่อง ภก.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็น 1 ใน 3 ของผู้หญิงเก่งที่อุทิศตัวเพื่อสังคม เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2557

ไทยรัฐออนไลน์ยกย่อง ภก.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็น 1 ใน 3 ของผู้หญิงเก่งที่อุทิศตัวเพื่อสังคม เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2557

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ภก.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557  สื่อไทยรัฐออนไลน์ได้ ลง คอลัมน์การศึกษา เรื่อง “หญิง 3 สไตล์ในวันสตรีสากล อุทิศตัวเพื่อเด็ก-ผู้ป่วยเอดส์-ศพ!”  ซึ่ง 1 ใน 3 ท่าน

More...
ร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และ ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต‏

ร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และ ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต‏

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  คณะการแพทย์แผนตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต และบัณฑิตการแพทย์แผนตะวันออกทุกท่าน

More...
ขอแสดงความยินดีกับคณะการแพทย์แผนตะวันออก ที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรสีเขียว

ขอแสดงความยินดีกับคณะการแพทย์แผนตะวันออก ที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรสีเขียว

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  รศ.ดร.พิมล  เรียนวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และอาจารย์วัฒนา ชยธวัช เป็นผู้แทนของคณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

More...
กิจกรรมงาน Open House แสดงศักยภาพของคณะการแพทย์แผนตะวันออก

กิจกรรมงาน Open House แสดงศักยภาพของคณะการแพทย์แผนตะวันออก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2557 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตจัดกิจกรรมงาน Open House

More...
พยาบาลสวีเดนเข้ารับการฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

พยาบาลสวีเดนเข้ารับการฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเห็ดราเป็นยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเห็ดราเป็นยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานการประชุมของสมาชิกสมาคมเห็ดราเป็นยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

More...
ศ.ดร.กฤษณาเป็นประธานการประชุม Roadmap ยาสมุนไพรภาคใต้ 10 จังหวัด

ศ.ดร.กฤษณาเป็นประธานการประชุม Roadmap ยาสมุนไพรภาคใต้ 10 จังหวัด

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก เป็นประธานการประชุม Roadmap การพัฒนายาจากสมุนไพรในจังหวัดภาคใต้ 10 จังหวัด ครั้งที่ 3 ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมการประชุม 40 คน     ศ.ดร.กฤษณาเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนายกระดับคุณภาพการผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดภาคใต้อย่างครบวงจร ร่วมกับ ผ.ศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้คำแนะนำและจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่ผลิตยาสมุนไพร และประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดภาคใต้ ครอบคลุมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ห่างไกล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 อย่างต่อเนื่อง   การประชุม Roadmap การพัฒนายาจากสมุนไพรฯ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความก้าวหน้าของโรงพยาบาลและสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ที่สร้างสรรค์การผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพตามหลักการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ตอบสนองความต้องการยาสมุนไพรที่จำเป็นต่อการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม   ทั้งนี้ นายสมนึก พงษ์เพชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุงได้เข้าร่วมการประชุมฯ และเสนอให้ใช้พื้นที่ทางการเกษตรของเรือนจำฯ เป็นสถานที่ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในภาคใต้ป้อนให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรด้วย   ................................................................ {gallery}2013-12-02MeetingIn10SouthernProvinces{/gallery}  

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกจับมือโบเต้ เอคิวเบร่ เมดิคอล สปา แอนด์ บีอีคิว คลินิกสร้างสรรค์พัฒนาสุขภาพคนไทย

คณะการแพทย์แผนตะวันออกจับมือโบเต้ เอคิวเบร่ เมดิคอล สปา แอนด์ บีอีคิว คลินิกสร้างสรรค์พัฒนาสุขภาพคนไทย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.พิมล เรียนพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะการแพทย์แผนตะวันออก

More...
ORM ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ และ กฟภ.ที่จ.บุรีรัมย์

ORM ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ และ กฟภ.ที่จ.บุรีรัมย์

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2556 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กรมการแพทย์ และ โรงพยาบาลชั้นนำ ให้การตรวจรักษาฟรีแก่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท 11 คน ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษาสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย การตรวจจุดอ่อนสุขภาพ การจ่ายยาสมุนไพรตำรับ การฝังเข็ม บำบัดด้วยกัวซา นวดกดจุด ตลอดทั้งวัน   โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้ริเริ่มขึ้นโดยมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเป็นเวลานานหลายปี โดยกระทำขึ้นเพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในพิธีเปิดงาน นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กล่าวว่า กฟภ.สนับสนุนกิจกรรมนี้ เนื่องจากเห็นว่าได้ทำประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง สามารถให้การตรวจรักษาชาวบ้านได้ครั้งละหลายพันคน  จึงได้บรรจุงานของหน่วยแพทย์นี้ไว้ในแผนของ ซีเอสอาร์ เพื่อคืนกำไรกลับไปสู่สังคม  ในขณะที่นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในฐานะตัวแทนของชาวบุรีรัมย์ ที่มารับบริการกว่า 5000 คน ต่อจิตอันเป็นกุศลที่จะช่วยรักษาสุขภาพให้แก่คนในชนบท…

More...
ผู้ทรงคุณวุฒิฟิลิปปินส์ถ่ายทอดทักษะการติดต่อสื่อสารแก่นักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก

ผู้ทรงคุณวุฒิฟิลิปปินส์ถ่ายทอดทักษะการติดต่อสื่อสารแก่นักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ศาสตราจารย์ Yolanda Robles      จากคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย ฟิลิปปินส์ มะนิลา  เยือนคณะการแพทย์แผนตะวันออก ระหว่างวันที่  18 – 22 พฤศจิกายน 2556    ตามคำเชิญของ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก  เพื่อถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร “Communication Skills” ให้แก่นักศึกษา ทุกชั้นปีของคณะฯ       โดยนักศึกษาของคณะฯ แสดงความสนใจ กระตือรือร้น เรียนรู้ และเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันออก  นับเป็นก้าวสำคัญของการเตรียมพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยสู่การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี 2558           ในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์ Robles ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก (ORM Clinic) พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมต่อวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นองค์รวมนี้ให้ผู้ป่วยและผู้สนใจทั่วไปได้รับประโยชน์ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพที่ดี…

More...
คณะผู้แทนการศึกษาฟินแลนด์แสวงหาความร่วมมือด้านวิชาชีพสุขภาพกับคณะการแพทย์แผนตะวันออก

คณะผู้แทนการศึกษาฟินแลนด์แสวงหาความร่วมมือด้านวิชาชีพสุขภาพกับคณะการแพทย์แผนตะวันออก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  คณะผู้แทนจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านการศึกษาของฟินแลนด์ นำโดย นาย Hannu Koivisto ผู้อำนวยการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาคมการฝึกอบรมและการศึกษาภูมิภาค Raisio เข้าพบ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาของฟินแลนด์ ที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการในสาขาอาชีพด้านสุขภาพของประเทศฟินแลนด์       คณะผู้แทนฟินแลนด์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก และ รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เยี่ยมชมศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก และการเรียนการสอนฝึกนวดแผนไทยของนักศึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานของฟินแลนด์รับผิดชอบการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่อาจารย์ 3,000 คน และนักศึกษา 20,000 คน ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันของประเทศจีนตั้งแต่ปี 2540  มีความสนใจที่จะริเริ่มความร่วมมือการฝึกอบรมด้านสุขภาพ พยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาและบำบัดอาการเจ็บป่วยของนักกีฬา โดยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาของไทยไปฝึกอบรมที่ประเทศฟินแลนด์เป็น เวลา 1 – 2…

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ บรรยายและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ บรรยายและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเดินทางเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”หรือ “Life – Saving Journey” และพบปะกับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่ ตามคำเชิญของ ดร. สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ   ในโอกาสดังกล่าว ศ.ดร.กฤษณา ได้พบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ร่มเกล่า และขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น นอกจากนี้ ทีมงาน ORM สัมพันธ์ของคณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้พูดคุยกับนักเรียน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะ อนาคตในการประกอบอาชีพกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยรังสิตจัดให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความสามัคคี และการพำเบ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม   ......................................................................... {gallery}2013-11-15WTSChiangMai{/gallery}

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปีที่ 5 ในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งบูธของคณะจัดแสดงนิทรรศการ การเรียน การสอน กิจกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับรายละเอียดหลักสูตร ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  และนักเรียนจำนวนมากได้ลงทะเบียนสมัครเรียนต่อที่คณะการแพทย์แผนตะวันออกในปีการศึกษา 2557     ทั้งนี้ ศ.ดร.กฤษณา และทีมงานได้ใช้เวลาและให้ความเอาใจใส่ตอบข้อซักถามของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเลือกสมัครหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   ....................................................................... {gallery}2013-11-14RoadshowCNX{/gallery}

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเยี่ยมคำนับคณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเยี่ยมคำนับคณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนเข้าเยี่ยมคำนับ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก

More...
ค่ายสานฝันวันเป็นหมอตะวันออกสร้างความประทับใจแก่น้องๆ นักเรียนอย่างท่วมท้น

ค่ายสานฝันวันเป็นหมอตะวันออกสร้างความประทับใจแก่น้องๆ นักเรียนอย่างท่วมท้น

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

คณะการแพทย์แผนตะวันออกจัดกิจกรรม “ค่ายสานฝันวันเป็นหมอตะวันออก” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2556  ณ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต         โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 58 คน ซึ่งสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะการแพทย์แผนตะวันออก ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสองภาษา (bilingual courses – ไทย/อังกฤษ และไทย/จีน) เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และประเทืองปัญญา เพื่อแนะนำให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท และมีโอกาสสัมผัสกับการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งการสาธิตการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ   ในพิธีเปิดโครงการ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก เป็นประธานกล่าวต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 803 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนตะวันออก หลังจากนั้น น้องๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานวิชาการที่โรงงานผลิตยาสมุนไพร “Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing Plant”  ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก “Oriental…

More...
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (UP Manila) เชิญ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง Visiting Professor

มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (UP Manila) เชิญ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง Visiting Professor

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกเข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Manuel B. Agulto อธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์(Chancellor of University of the Philippines Manila)

More...
ศ.ดร.กฤษณาร่วมมือทางวิชาการและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรกับ NIH, UP Manila

ศ.ดร.กฤษณาร่วมมือทางวิชาการและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรกับ NIH, UP Manila

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกเยือนมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์  (University of the Philippines Manila) 

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกส่งเสริมงานวิจัยด้านเห็ดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

คณะการแพทย์แผนตะวันออกส่งเสริมงานวิจัยด้านเห็ดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์ตะวันออก และอาจารย์ของคณะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก 

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกเยี่ยมชมโบเต้ เอคิวลิเบร่ เมดิคอล สปา แอนด์ บีอีคิว คลินิก

คณะการแพทย์แผนตะวันออกเยี่ยมชมโบเต้ เอคิวลิเบร่ เมดิคอล สปา แอนด์ บีอีคิว คลินิก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ สานต่อความร่วมมือในการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรกับมหาวิทยาลัย Ahmad Dahlan, Yogyakarta อินโดนีเซีย

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ สานต่อความร่วมมือในการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรกับมหาวิทยาลัย Ahmad Dahlan, Yogyakarta อินโดนีเซีย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้รับเชิญเป็น “Guest Lecturer” บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “ The Development of Herbal Medicine in Thailand” ณ มหาวิทยาลัย Ahmad Dahlanเมือง Yogyakartaประเทศอินโดนีเซีย ตามคำเชิญของ Dr. Dyah A. Perwitasari, Aptคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ahmad Dahlanโดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 185 คน เข้าฟังการบรรยาย ซักถามข้อมูล และขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาพืชสมุนไพรของอินโดนีเซียให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีความปลอดภัย             ในโอกาสดังกล่าว ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้หารือกับ Dr. Perwitasariคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ Dr.…

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกสานต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์อายุรเวท

คณะการแพทย์แผนตะวันออกสานต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์อายุรเวท

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมด้วย ร.ศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สัณหจุฑา พวงมาลา เยือนวิทยาลัยการแพทย์แผนอายุรเวทกูวาฮาตีของรัฐอัสสัม (Government Ayurvedic College, Guwahati) ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การแพทย์อายุรเวทแขนงต่างๆ  รวมทั้งระดมความคิดในการเลือกสรรสมุนไพรรักษาโรคเฉพาะทางที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่จะทำงานวิจัยร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยและชาวอินเดียต่อไป การเยือนวิทยาลัยการแพทย์อายุรเวทกูวาฮาตีในครั้งนี้เป็นการสานต่อความริเริ่มของทั้งสองฝ่ายที่ได้ตกลงจะร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเมื่อครั้งที่ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เดินทางไปเยี่ยมชมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในขณะนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยซึ่งเสนอโดยคณะการแพทย์แผนตะวันออกได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแห่งรัฐอัสสัม และรัฐมนตรีสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถลงนามบันทึกความตกลงดังกล่าวได้ในอนาคตอันใกล้         Dr. Dhaneswar Kalita คณบดีของวิทยาลัยอายุรเวทกูวาฮาตีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้ตอบรับด้วยความยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของคณะ และให้บริการการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก  ทั้งนี้ Dr. Dhaneswar Kalita เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร โดยไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่อย่างใด ในขณะที่แพทย์ท่านอื่นเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคข้อเสื่อม การบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพ โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ ด้วยการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยและได้ผลดี นอกจากนี้ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และ Dr. Dhaneswar Kalita ได้หารือกันเกี่ยวกับการจัดการประชุมนานาชาติด้านการรักษาโรคด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในปี 2557 ด้วย   ...........................................................…

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรแก่มหาวิทยาลัยรัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย

คณะการแพทย์แผนตะวันออกถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรแก่มหาวิทยาลัยรัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย ร.ศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สัณหจุฑา พวงมาลา เดินทางไปยังเมืองชิลลอง  รัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย เพื่อพบหารือกับ Mr. Robert G. Lyngdoh รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Martin Luther Christian University (MLCU) และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบรายชื่อสมุนไพรของรัฐเมฆาลัย และการพัฒนาองค์ความรู้และพืชสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐเมฆาลัยให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต        ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน master plan ของรัฐเมฆาลัย ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรของรัฐ โดยการจัดทำรายชื่อสมุนไพรและสูตรตำรับยาที่หมอพื้นบ้านด้านอายุรเวทถ่ายทอดด้วยวาจาตลอดมาบันทึกเป็นเอกสารสำคัญของทางการ  นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เชิญให้คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย MLCU เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการแพทย์แผนตะวันออก และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสมุนไพรระหว่างกันต่อไป           มหาวิทยาลัย Martin Luther Christian University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรปริญญา 9 สาขา มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Allied Health Sciences)  ซึ่งนักศึกษาชาวอินเดียทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้   .....................................     …

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมมือด้านแปรรูปสมุนไพรกับรัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมมือด้านแปรรูปสมุนไพรกับรัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2556  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมด้วย ร.ศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สัณหจุฑา พวงมาลา เดินทางเยือนรัฐนากาแลนด์  (Nagaland) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ตามคำเชิญของรัฐบาลรัฐนากาแลนด์ ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวนากาในการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน     ในโอกาสดังกล่าว ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับ Shri Neiphiu Rio รัฐมนตรีแห่งรัฐนากาแลนด์ (Chief Minister) และShri Alemtemshi Jamir ปลัดแห่งรัฐนากาแลนด์ (Chief Secretary) โดยทั้งสองท่านให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และแสดงความสนใจและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนต่อความร่วมมือระหว่างคณะ การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต กับหน่วยงาน Nagaland Bio-resource Mission (NBRM) ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพของรัฐ  ทั้งนี้ รัฐ Nagaland มีทรัพยากรป่าไม้ สมุนไพร และแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ทำการเกษตรโดยอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตผลที่ปลอดสารพิษ (รวมทั้งยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก)         ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้บรรยายแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร…

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมมือกับสถาบันสุขภาพโพธาลัย

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมมือกับสถาบันสุขภาพโพธาลัย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกและคณะฯ ร่วมประชุมกับผู้บริหารของสถาบันสุขภาพโพธาลัย  และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสปา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สถาบันสุขภาพโพธาลัย ในขณะเดียวกัน นักศึกษาจะได้นำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปให้บริการทางวิชาการช่วยเหลือสังคมต่อไป        สถาบันสุขภาพโพธาลัยมีชื่อเสียงให้บริการสปาระดับโลก มีเอกลักษณ์จากการสืบทอดศาสตร์ และศิลปของหัตศาสตร์ หนึ่งในสี่ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูบูรภาพตามวิถีแห่งตะวันออก โดยมีวัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร มหาวิทยาลัยชาวบ้านแห่งแรกของสยามประเทศที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นเสาหลักแห่งภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยและวิชาหัตศาสตร์ได้บรรจุเป็นหลัก สูตรการเรียน การสอน เพื่อถ่ายทอดศิลปการนวดอย่างถูกต้องตามแบบแผนจารีตประเพณีอันดีงามของไทยใน โรงเรียนการแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนมากว่า 50 ปีจากต้นตำหรับวัดโพธิ์อันเลื่องชื่อสู่โพธาลัย                ..........................................................

More...
งาน “The Miracle of Aromatherapy” ครั้งที่ 10 เปิดตัวด้วยความสำเร็จ

งาน “The Miracle of Aromatherapy” ครั้งที่ 10 เปิดตัวด้วยความสำเร็จ

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  คุณบุญนำ อุไรรัตน์ ที่ปรึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน The Miracle of Aromatherapy ครั้งที่ 10 ของคณะการแพทย์แผนตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556  ร่วมด้วยศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา  งานดังกล่าวเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน ที่ศึกษาวิชาศาสตร์และศิลปะของการใช้น้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy) โดยการนำศักยภาพที่มีอยู่ในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในลักษณะการบำบัดด้วยกลิ่น หรือ Aromatherapy  แสดงเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้และเห็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพในยุคปัจจุบัน งาน The Miracle of Aromatherapy ครั้งที่ 10  เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาAromatherapy ของนักศึกษา ชั้นปีที่1 ของคณะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี…

More...
ยินดีต้อนรับอาจารย์หวัง เสี่ยว เทา นายแพทย์จีนสู่ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก

ยินดีต้อนรับอาจารย์หวัง เสี่ยว เทา นายแพทย์จีนสู่ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  คณะการแพทย์แผนตะวันออกยินดีต้อนรับนายแพทย์จีน หวัง เสี่ยว เทา  ซึ่งจะให้การตรวจรักษาที่คลินิกแพทย์แผนจีนของศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Medicine Clinic) ตึก 12 ชั้น 1  วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น . ถึง 14.00 น.        อาจารย์หวัง เสี่ยว เทา เป็นแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยการฝังเข็ม การอบอุ่นเส้นลมปราณ (ฮั่วหลง เหลี่ยวฝ่า) การฝังเข็มลดน้ำหนัก การรักษาโรคด้วยการครอบแก้ว การรักษาโรคด้วยการใช้ยาภายนอก (เกา เหย้า) การรักษาโรคปวด โรคเกี่ยวกับเส้น ด้วยวิธี โกฎจุฬารัมภา (อ้าย จิ่ว) และการฝังเข็มรักษาโรคผิวหนังว่าด้วยความงามและศาสตร์ชะลอวัย นอกจากนี้ อาจารย์หวัง เสี่ยว เทา ยังมีเป็นแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญในการรักษาด้านสูตินรีเวช…

More...
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยของคณะการแพทย์แผนตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยของคณะการแพทย์แผนตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 คณะการแพทย์แผนตะวันออกจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

More...
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เยี่ยมชมคณะ ORM

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เยี่ยมชมคณะ ORM

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน2556 คณะการแพทย์แผนตะวันออกให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ  สาขารังสิต  สาขานิมิตรใหม่ และสาขาร่มเกล้า จำนวน 50 คน

More...
ศ.ดร.กฤษณา ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ศ.ดร.กฤษณา ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการเรื่อง "สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของอาเซียน"

More...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก และ ผ.ศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลง

More...
ขอขอบคุณ จนท.เรือนจำกลางคลองไผ่ในการปรับปรุงสวนสมุนไพรอินทรีย์

ขอขอบคุณ จนท.เรือนจำกลางคลองไผ่ในการปรับปรุงสวนสมุนไพรอินทรีย์

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  คณะการแพทย์แผนตะวันออกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองไผ่เป็นอย่างสูงที่เดินทางมาช่วยปรับปรุงสภาพดินและปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ในบริเวณรอบโรงงานยาสมุนไพร

More...
Oriental Medicine Clinic แห่งใหม่ ให้บริการที่ชั้น 1 อาคาร 12 ตั้งแต่ 2 กันยายน 56

Oriental Medicine Clinic แห่งใหม่ ให้บริการที่ชั้น 1 อาคาร 12 ตั้งแต่ 2 กันยายน 56

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  ..... ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก (Oriental Medicine Clinic) แห่งใหม่

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงาน ม.อ.วิชาการ จ.สงขลา

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงาน ม.อ.วิชาการ จ.สงขลา

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

..... เมื่อวันนที่ 16 – 17 สิงหาคม 2556  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก นำทีมบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซึ่ง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ประธานเปิดงาน โดย ศ.ดร.กฤษณาได้รับเชิญขึ้นเวทีเพื่อร่วมในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการในครั้งนี้ด้วย ..... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองในจังหวัดภาคใต้ (รวมทั้งจังหวัดชายแดนใต้) ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญตรีในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นที่สนใจและนิยมมากสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง  มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 12,000 คน และ การเข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการของคณะการแพทย์แผนตะวันออกเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องของคณะฯ ที่จะเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันออกของมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างต่อสาธารณชนไทย ทั้งนี้  มีนักเรียนลงชื่อสมัครเข้าศึกษาที่คณะการแพทย์แผนตะวันออกในปี…

More...
พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือผลิตและวิจัยสมุนไพรอินทรีย์ระหว่างคณะการแพทย์แผนตะวันออกกับเรือนจำกลางคลองไผ่

พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือผลิตและวิจัยสมุนไพรอินทรีย์ระหว่างคณะการแพทย์แผนตะวันออกกับเรือนจำกลางคลองไผ่

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 56 คณะการแพทย์แผนตะวันออกได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือและวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาสมุนไพรอินทรีย์ ระหว่าง ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก กับ นายอารีย์ เฉลยสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์  โดยมีบุคลากรของคณะฯ และข้าราชการของเรือนจำกลางคลองไผ่ร่วมเป็นสักขีพยาน   ................................... {gallery}2013-08-moujail{/gallery}

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมมือกับเรือนจำกลางคลองไผ่ผลิตสมุนไพรอินทรีย์

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมมือกับเรือนจำกลางคลองไผ่ผลิตสมุนไพรอินทรีย์

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกพร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ เยี่ยมชมสวนผักอิทรีย์ของเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์ ที่จังหวัดนครราชสีมา ตามคำเชิญของนายอารีย์ เฉลยสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ซึ่งมีแนวคิดฝึกสอนอาชีพให้แก่นักโทษของเรือนจำ และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องโทษ โดยการสัมผัสกับธรรมชาติจากการปลูกพืชผักสมุนไพร ศ.ดร.กฤษณามีความประทับใจและแสดงความชื่นชมต่อวิสัยทัศน์และการทำงานของผู้บัญชาการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของเรือนจำกลางคลองไผ่ในการเพาะปลูกและผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษต่างๆ โดยใช้จุลินทรีย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในขณะเดียวกัน เรือนจำกลางคลองไผ่ต้องการตลาดรองรับผลผลิตผักอินทรีย์จำนวนมากของเรือนจำ ซึ่งศ.ดร.กฤษณา ได้เสนอที่จะรับผักอินทรีย์ของเรือนจำฯ ไปวางจำหน่ายที่คณะการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อให้ประชาชนได้สามารถซื้อผักอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสร้างรายได้ให้แก่เรือนจำกลางคลองไผ่ด้วย นอกจากนี้ ศ.ดร.กฤษณา และผู้บัญชาการเรือนจำฯ เห็นพ้องที่จะจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมมือผลิตและวิจัยสมุนไพรอินทรีย์ ระหว่างคณะการแพทย์แผนตะวันออกกับเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ที่คณะการแพทย์แผนตะวันออกดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกและผลิตวัตถุดิบสมุนไพร     {gallery}2013-08-korat{/gallery}

More...
ศ.ดร.กฤษณาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศ.ดร.กฤษณาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556  ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานีภายใต้กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556  ซึ่งท่านได้สร้างแรงบันดาลใจแก่อาจารย์และนักเรียนในการนำวิชาความรู้ไปบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมไทย {gallery}2013-08-surat{/gallery} **********************

More...
ศ.ดร.กฤษณารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556

ศ.ดร.กฤษณารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมการพัฒนาชุมชน   คณะกรรมการคัดสรร คณะกรรมการสรรหาสตรีไทยดีเด่น และคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 ได้พิจารณาเลือกท่าน ซึ่งเป็นเภสัชกรผู้ใช้ความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนได้อย่างสูงค่า สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น เป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลัง   --------------------------- {gallery}2013-aug-lady{/gallery}

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาฯ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาฯ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาฯ ณ จ.สุราษฎร์ธานี ทีมคณาจารย์และนักศึกษาของคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี และ ผ.ศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมด้วยผู้ปกครองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  งานดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาและผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2557 ทีมงานของคณะการแพทย์แผนตะวันออกได้จัดซุ้มแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันออก สาธิตการตรวจวินิจฉัยโรค และการนวดเส้นประธานสิบ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ รวมทั้งตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่อนักเรียนที่แสดงความสนใจ ลงชื่อสมัครเข้าศึกษาที่คณะฯ จำนวนกว่า 130 คน การเข้าร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ ศ.ดร.กฤษณาฯ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก  ที่มีดำริให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เผยแพร่ความเป็นเลิศทางวิชาการและโอกาสความสำเร็จในอาชีพจากการศึกษาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกสู่โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   --------------------------- {gallery}2013-07-surat{/gallery}

More...
ORM เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชการ “ภูมิปัญญาไทยสุขใส สมุนไพรสู่อาเซียน”

ORM เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชการ “ภูมิปัญญาไทยสุขใส สมุนไพรสู่อาเซียน”

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะการแพทย์แผนตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ “ภูมิปัญญาไทยสุขใส สมุนไพรสู่อาเซียน” ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ณ ห้องออร์ดิทอเรียม อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้คนไทยใช้สมุนไพรในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการดำเนินงานของแพทย์แผนไทยและเภสัชกรในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร   ในพิธีเปิดงาน ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรของไทย และการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาชน เกษตรกร และหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันคิดค้น สร้างสรรค์ และวางแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสูตรตำรับยาสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งการนำจุดแข็งด้านสมุนไพรของไทยไปเผยแพร่และต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  นอกจากนี้ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกได้กล่าวปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “การพัฒนาสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศไทย” ด้วย   งานสัมมนาวิชาการ “ภูมิปัญญาไทยสุขใส สมุนไพรสู่อาเซียน” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมไทย (วันที่ 8…

More...
ศ.ดร.กฤษณา ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตยาและบทบาทต่อสังคมแก่นักศึกษาแอฟริกา

ศ.ดร.กฤษณา ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตยาและบทบาทต่อสังคมแก่นักศึกษาแอฟริกา

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออกถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ผลิต และวิเคราะห์คุณภาพยาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชาวแอฟริกา 300 คน จากกว่า 20 ประเทศ ระหว่างการประชุม ด้านเภสัชศาสตร์ของแอฟริกา ครั้งที่ 2 (The 2nd African Pharmaceutical Symposium) ที่เมืองอารูชา ประเทศแทนซาเนีย ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฏาคม 2556   ศ.ดร.กฤษณาได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามของนักศึกษาระหว่างการบรรยาย (lecture) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 3 ครั้ง เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรที่จะใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน ดังที่ท่านได้ทำประโยชน์อย่างสูงค่าแก่สาธาณชนไทย เป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลัง ท่านได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนของพวกเขาในประเทศต่างๆ ของแอฟริกาให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนักศึกษาชาวแอฟริกาที่เข้าร่วมล้วนแสดงความสนใจขอไปฝึกอบรมที่โรงงานผลิตยา Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing และ The Center for…

More...
คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

คณะการแพทย์แผนตะวันออกร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการแพทย์แผนตะวันออก นำทีมบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา คณะการแพทย์แผนตะวันออกได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันออก แก่นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมากที่เข้าร่วมงาน และแสดงความสนใจซักถามข้อมูลเพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาในปี 2557 และได้ลงชื่อขอรับการติดต่อและข่าวสารข้อมูลจากคณะต่อไปในอนาคตด้วย   {gallery}1news/07-mk{/gallery}

More...
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรนานาชาติในการประชุมด้านเภสัชศาสตร์ของแอฟริกา ณ ประเทศแทนซาเนีย

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรนานาชาติในการประชุมด้านเภสัชศาสตร์ของแอฟริกา ณ ประเทศแทนซาเนีย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนานาชาติในการประชุมด้านเภสัชศาสตร์ของแอฟริกา ครั้งที่ 2 (The 2nd African Pharmaceutical Symposium) จัดขึ้นโดยสมาพันธ์นักศึกษานานาชาติด้านเภสัชศาสตร์ (International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) ที่เมืองอารูชา ประเทศแทนซาเนีย ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2556 ภายใต้หัวข้อ “Improving Rational use of medicines in Africa”

More...
ความร่วมมือด้านการแพทย์อายุรเวทกับอินเดีย

ความร่วมมือด้านการแพทย์อายุรเวทกับอินเดีย

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมด้วย ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์สัณหจุฑา พวงมาลา  เยือนประเทศอินเดีย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแพทย์อายุรเวทกับสถาบันการศึกษาของอินเดีย ระหว่างวันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2556 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคณะเยือนวิทยาลัยการแพทย์อายุรเวทของรัฐ Assam ทางตอนเหนือของอินเดีย หารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการแพทย์อายุรเวท การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการทำวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมร่วมกัน กับ Dr. B.P. Sarma, Professor & Head of Department of Kayachikitsa (medicine), Government of Ayurvedic Colloge & Hospital และดำรงตำแหน่งคณบดีของ Faculty of Ayurvedic medicines, Srimanta…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 

article thumbnail      ขยายระยะเวลาในการรับสมัครถึง   20 กรกฎาคม 2558 ท่านสามารถลงทะเบียนหน้างานได้   แต่ขอสงวนสิทธิ์อาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้ลงทะเบียน 50 ท่านแรกเท่านั้น   การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม Registration Online: https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/1bYn5J6IxDMKWWsALI9rxiKMqcMLTue2dmuZEUkmNAYA/viewform...

อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัย UHAMKA อินโดนีเซีย
14 ม.ค. 2558 06:22อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัย UHAMKA อินโดนีเซีย

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) กรุงจา [ ... ]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกบรรยายทางวิชาการที่ Yogyakarta อินโดนีเซีย
14 ม.ค. 2558 06:10อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกบรรยายทางวิชาการที่ Yogyakarta อินโดนีเซีย

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และ ดร.สุกัลญา หลีแจ้ อาจารย์ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรย [ ... ]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ บรรยายในการประชุมวิจัยนานาชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 ธ.ค. 2557 09:45ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ บรรยายในการประชุมวิจัยนานาชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "Global Awareness Ideas on Access to Life-saving Medicines"   ในการเป [ ... ]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ศ.ดร.กฤษณาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่สายบุรี จ. ปัตตานี
16 ธ.ค. 2557 09:38ศ.ดร.กฤษณาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่สายบุรี จ. ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต พร้อมด้วยนายแพทย์ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ผศ [ ... ]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

ระดู/ประจำเดือน/เลือดเสีย/ตกขาว/ปวดประจำเดือน/ไข้ทับระด
ระดู/ประจำเดือน/เลือดเสีย/ตกขาว/ปวดประจำเดือน/ไข้ทับระด

  บทความโดย อาจารย์หมอคมสัน ทินกร ณ อยุธยา(แพทย์แผนไทย)

คัมภีร์แพทย์แผนไทยแต่โบราณมาเล่มหนึ่งชื่อ "คัมภีร์มหาโชตรัตน์" กล่าวไว้ถึงเรื่อง "ประจำเดือนสตรี"
ความตอนหนึ่งกล่า [ ... ]

" ตำรับยาเบ็ญจะอำมฤตย์ "

  โดย นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา (แพทย์แผนไทย) ลำดับชั้นที่๖ ในสายราชสกุลแพทย์ "ทินกร"

รู้จักกับแพทย์แผนจีน
รู้จักกับแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า ๕,ooo ปี ซึ่งล้วนเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแพทย์จีนโบราณจนก่อตัวและพัฒนา

โรคตับในเชิงทฤษฏีการแพทย์แผนไทย
โรคตับในเชิงทฤษฏีการแพทย์แผนไทย

โรคตับในเชิงทฤษฏีการแพทย์แผนไทย   หลักการแหละเหตุผล โรคตับเป็นปัญหาที่สำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

Other Articles

คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407

คลินิกบำบัดโดยกระตุ้นจุดสะท้อนที่ใบหู

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

เปิดบริการ ทุกวันอังคาร 09.00-16.00 น.

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Search

สาส์นจากคณบดี

คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

มหาวิทยาลัยรังสิต